Name Position Research 邮件
张剑宇 博士后 粒子物理 zhangjianyu@ucas.ac.cn
韩坤霖 博士后 粒子物理 hankl@ucas.ac.cn
王政力 博士后 理论物理 wangzhengli@ucas.ac.cn
金鑫 博士后 凝聚态物理 jinxin@ucas.ac.cn
郑琦 博士后 凝聚态物理 qzheng@ucas.ac.cn
杜光乐 博士后 软物质物理 duguangle@ucas.ac.cn
景豪杰 博士后 强子物理 jinghaojie@ucas.ac.cn
高艺璇 博士后 凝聚态物理 gaoyixuan@ucas.ac.cn
林创新 博士后 粒子物理 linchuangxin@ucas.ac.cn
陶蕾 博士后 凝聚态物理 taolei@ucas.ac.cn